โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายไพโรจน์ โสภาพร

พัฒนาการจังหวัดระยอง

นายหาญ ศรีหาวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเสวก ทองเกิด

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสรรณ์ญา กระสังข์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอธิป คำพิลา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายศลักษณ์ สาครเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นายประภาศ ขุตคต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรสิตา มั่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นางสาวศุภานัน เทพคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภา สำเภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาว......ว่าง........

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี
(Visited 3 times, 1 visits today)