โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายไพโรจน์ โสภาพร

พัฒนาการจังหวัดระยอง

นายหาญ ศรีหาวงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเสวก ทองเกิด

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นาย/นาง.... ......

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายศลักษณ์ สาครเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประภาศ ขุตคต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นาง........................................

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศุภานัน เทพคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภา สำเภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพลอยพรรณ ชุ่มชูจันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี
(Visited 3 times, 1 visits today)