ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูล จปฐ./ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลระดับครัวเรือนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นของคนในครัวเรือนในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า “คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง และครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน

     

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท) ปี 2558
ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2558

   

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท) ปี 2559
ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559
ผลการจัดเก็บข้อมูลรวม (ข้อมูล จปฐ. + ข้อมูลพื้นฐาน) ปี 2559

* ข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท) เปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จากข้อมูล จปฐ. ปี 2558 เมื่อเทียบกับ ข้อมูล จปฐ. ปี 2559
* ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) เปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด จากข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 เมื่อเทียบกับ ข้อมูลพื้นฐาน ปี 2559
* ตัวอย่างเล่มแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. (เขตชนบท)
* ตัวอย่างเล่มแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)

*** การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดย กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตชนบท (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ที่ยกฐานะจาก อบต.) รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองด้วย
*** การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งประสานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในเขตเมืองทั้งหมด (เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล)

ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
         - ผู้จัดเก็บข้อมูล คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำชุมชน หัวหน้าคุ้ม อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อสม. หรืออาสาสมัครอื่นๆ (ที่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่อง)
         - ผู้ให้ข้อมูล คือ หัวหน้าครัวเรือน ภรรยา หรือสมาชิกในครัวเรือนที่สามารถให้ข้อมูลของครัวเรือนได้อย่างครบถ้วน

การจัดเก็บข้อมูล
         - จัดเก็บทุกครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่มีเลขที่บ้าน และไม่มีเลขที่บ้าน ทั้งในเขตชนบท (องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ที่ยกฐานะจาก อบต.) และในเขตเมือง (เมืองพัทยา เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาล)
         - ใช้แบบสอบถาม 1 เล่ม ต่อ 1 ครัวเรือน (ครัวเรือน หมายถึง ครอบครัวที่อยู่ในบ้านเรือนเดียวกันและกินอยู่ด้วยกัน ครัวเรือนหนึ่งๆ อาจมีหลายครอบครัวก็ได้)
         - การจัดเก็บ เก็บทุกปี ๆ ละ 1 ครั้ง โดยในแบบสอบถามใช้ข้อความว่า "ในรอบปีที่ผ่านมา" ให้หมายถึง "การนับจากวันที่สอบถามข้อมูลย้อนหลังไป 12 เดือน"
         - สมาชิกในครัวเรือน หมายถึง สมาชิกที่อยู่ประจำในครัวเรือนนี้ (คนที่ไม่ได้อยู่ประจำ แต่ไปๆ มาๆ ในรอบปีที่ผ่านมาต้องมีเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน)