ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2558
   
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากร
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา
 

 

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แยกรายอำเภอ
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
เมืองระยอง
11
79
34,038
แกลง
13
126
18,846
บ้านค่าย
7
65
14,600
ปลวกแดง
6
34
14,994
บ้านฉาง
3
20
7,032
วังจันทร์
4
29
6,110
เขาชะเมา
4
29
7,076
นิคมพัฒนา
4
30
7,958
รวมทั้งจังหวัด
52
412
110,654

เป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด จปฐ.
จังหวัด
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากร (รายตำบล / หมู่บ้าน)
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
อ.เมือง
อ.แกลง
อ.บ้านค่าย
อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง
อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา
อ.นิคมพัฒนา