ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2559
   
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากร
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา
 

 

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แยกรายอำเภอ
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
ครัวเรือน
เมืองระยอง
11
79
30,602
แกลง
13
126
17,466
บ้านค่าย
7
65
15,632
ปลวกแดง
6
34
14,747
บ้านฉาง
3
20
7,522
วังจันทร์
4
29
5,517
เขาชะเมา
4
29
6,019
นิคมพัฒนา
4
30
8,059
รวมทั้งจังหวัด
52
412
105,564


เปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 30 ข้อ
ระหว่างปี 2558 กับปี 2559