ผลการจัดเก็บข้อมูลรวม (จปฐ. + ข้อมูลพื้นฐาน) ปี 2559
   
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลรวม (จปฐ.+ข้อมูลพื้นฐาน)
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากร
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา
 

 

ผลการจัดเก็บข้อมูลรวม (จปฐ.+ข้อมูลพื้นฐาน) แยกรายอำเภอ
อำเภอ
ตำบล/อปท.
หมู่บ้าน/ชุมชน
ครัวเรือน
เมืองระยอง
11
79/99
58,547
แกลง
13
126/50
27,532
บ้านค่าย
7
65/4
16,385
ปลวกแดง
6
34/4
15,903
บ้านฉาง
3
20/30
11,457
วังจันทร์
4
29/5
6,224
เขาชะเมา
4
29/0
6,019
นิคมพัฒนา
4
30/6
8,619
รวมทั้งจังหวัด
52/16
412/198
150,686