ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง) ปี 2559
 
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ร้อยละของตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับจากมากไปน้อย
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากร
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามอาชีพ
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนประชากรจำแนกตามศาสนา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา
 
ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน แยกรายอำเภอ
อำเภอ
อปท.
ชุมชน
ครัวเรือน
เมืองระยอง
4
99
27,945
แกลง
5
50
10,066
บ้านค่าย
1
4
753
ปลวกแดง
2
4
1,156
บ้านฉาง
2
30
3,935
วังจันทร์
1
5
707
เขาชะเมา
0
0
0
นิคมพัฒนา
1
6
560
รวมทั้งจังหวัด
16
198
45,122


เปรียบเทียบจำนวนเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด 30 ข้อ
ระหว่างปี 2558 กับปี 2559