ผลการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2558
          ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) คือ ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับหมู่บ้าน เป็นข้อมูลในระดับหมู่บ้านที่แสดงให้เห็นสภาพทั่วไป และสภาพปัญหาของหมู่บ้านในชนบทด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สุขภาพและอนามัย ความรู้และการศึกษา การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน สภาพแรงงาน ยาเสพติด และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลที่ดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในชนบททุก 2 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2530

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค
       ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค ทุกหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเขตเทศบาลตำบล (ที่ยกฐานะมาจาก อบต.)

ความสำคัญของข้อมูล กชช. 2ค
      1. เป็นข้อมูลกลางของประเทศ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการพัฒนาชนบท และเป็นข้อมูลชุดเดียวที่จัดเก็บทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยมีการนำข้อมูล กชช. 2ค มาใช้ประโยชน์ทั้งในระดับนโยบายและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น
      2. เป็นข้อมูลที่หน่วยงานระดับปฏิบัติในส่วนภูมิภาค สามารถค้นหาปัญหาเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน เช่น การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน และการส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถก่อให้เกิดรายได้ในท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานปฏิบัติสามารถจัดสรรงบประมาณให้ตรงตามปัญหาที่พบจากข้อมูล กชช. 2ค ได้

ประโยชน์ของข้อมูล กชช. 2ค
       1. ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ สามารถทราบถึงคุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ และสภาพของปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชนตนเองว่าเป็นอย่างไร ควรแก้ไขเรื่องใดบ้าง
       2. ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล กชช. 2ค ในการวางแผน การติดตาม และประเมินผลการพัฒนาชนบท การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ การกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาของหน่วยงานทุกระดับ
       3. ภาคเอกชนสามารถนำข้อมูล กชช. 2ค มาใช้ในการตัดสินใจ และวางแผนในการบริหารการลงทุนทางธุรกิจได้

การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กำหนดไว้ ดังนี้
       - หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1  หมายถึง หมู่บ้านล้าหลัง
       - หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2  หมายถึง หมู่บ้านพัฒนาระดับปานกลาง
       - หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3  หมายถึง หมู่บ้านพัฒนาระดับก้าวหน้า

         
 
จำนวนหมู่บ้านตามระดับการพัฒนา
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

สภาพปัญหาจำแนกตามตัวชี้วัด
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ลำดับตัวชี้วัดที่มีปัญหา (ร้อยละจากมากไปน้อย)
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

จำนวนหมู่บ้านในแต่ละระดับปัญหาของแต่ละตัวชี้วัด
แยกรายอำเภอ
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา

ตัวชี้วัดและระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน
อ.เมืองระยอง อ.แกลง
อ.บ้านค่าย อ.ปลวกแดง
อ.บ้านฉาง อ.วังจันทร์
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา
ผลการจัดเก็บข้อมูล กชช. 2ค แยกรายอำเภอ
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
เมืองระยอง
11
79
แกลง
13
126
บ้านค่าย
7
65
ปลวกแดง
6
34
บ้านฉาง
3
20
วังจันทร์
4
29
เขาชะเมา
4
29
นิคมพัฒนา
4
30
รวมทั้งจังหวัด
52
412

***สภาพปัญหาแต่ละตัวชี้วัด 33 ตัวชี้วัด แยกรายอำเภอ***

 

เครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
        เครื่องชี้วัดข้อมูล กชช. 2ค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มี 7 ด้าน 33 ตัวชี้วัด ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 7 ตัวชี้วัด
    (1) ถนน
    (2) น้ำดื่ม
    (3) น้ำใช้
    (4) น้ำเพื่อการเกษตร
    (5) ไฟฟ้า
    (6) การมีที่ดินทำกิน
    (7) การติดต่อสื่อสาร
2. ด้านสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ มี 7 ตัวชี้วัด
    (8) การมีงานทำ
    (9) การทำงานในสถานประกอบการ
    (10) ผลผลิตจากการทำนา
    (11) ผลผลิตจากการทำไร่
    (12) ผลผลิตจากการทำเกษตรอื่น ๆ
    (13) การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
    (14) การได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ท่องเที่ยว
3. ด้านสุขภาวะและอนามัย มี 3 ตัวชี้วัด
    (15) ความปลอดภัยในการทำงาน
    (16) การป้องกันโรคติดต่อ
    (17) การจัดกิจกรรมกีฬา
4. ด้านความรู้และการศึกษา มี 3 ตัวชี้วัด
    (18) การได้รับการศึกษา
    (19) อัตราการเรียนต่อของประชาชน
    (20) ระดับการศึกษาของประชาชน
5. ด้านความเข้มแข็งของชุมชน มี 5 ตัวชี้วัด
    (21) การเรียนรู้โดยชุมชน
    (22) การได้รับการคุ้มครองทางสังคม
    (23) การมีส่วนร่วมของชุมชน
    (24) การรวมกลุ่มของประชาชน
    (25) การเข้าถึงแหล่งเงินทุน
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 5 ตัวชี้วัด
    (26) คุณภาพของดิน
    (27) คุณภาพน้ำ
    (28) การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้น
    (29) การใช้ประโยชน์ที่ดิน
    (30) การจัดการสภาพสิ่งแวดล้อม
7. ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงของชุมชน มี 3 ตัวชี้วัด
    (31) ความปลอดภัยจากยาเสพติด
    (32) ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ
    (33) ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน

                  

   ระดับคะแนนตัวชี้วัด
     ระดับคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด มี 3 ระดับ ดังนี้
        ถ้าได้ 1 คะแนน หมายถึง หมู่บ้านนั้นมีปัญหามาก (ต่ำกว่าเกณฑ์)
        ถ้าได้ 2 คะแนน หมายถึง หมู่บ้านนั้นมีปัญหาปานกลาง (อยู่ในเกณฑ์)
        ถ้าได้ 3 คะแนน หมายถึง หมู่บ้านนั้นมีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา (สูงกว่าเกณฑ์)

   การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
       
คะแนนที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัดจะนำไปสู่การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน โดยใช้จำนวนตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
          -  หมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน จำนวน 11-33 ตัวชี้วัด
             จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 1 (หมู่บ้านล้าหลัง)
          -  หมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน จำนวน 6-10 ตัวชี้วัด
             จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2 (หมู่บ้านปานกลาง)
          -  หมู่บ้านที่มีตัวชี้วัดที่ได้ 1 คะแนน จำนวน 0-5 ตัวชี้วัด
             จัดเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3 (หมู่บ้านก้าวหน้า)