พัฒนาชุมชนใสสะอาด

 

 

มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารฯ

มิติที่ 2 ด้านการเปิดเผยข้อมูล

มิติที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ

มิติที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน (5 ส)

(Visited 1 times, 1 visits today)