ร้องเรียน/ร้องทุกข์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะของประชาชนให้คำปรึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐานในการจัดการข้อร้องเรียนเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อร้องเรียนร้องทุกข์จากผู้รับบริการหรือหน่วยงานที่ส่งข้อร้องเรียน การวิเคราะห์ ข้อร้องเรียน เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งข้อร้องเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง การติดตามประเมินผล การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการยุติเรื่องร้องเรียน

ขอบเขตการให้บริการ
1) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน
2) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
3) การบริการให้คำปรึกษา
4) งานอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

ช่องทางการเข้าถึงบริการ
1) ร้องเรียนด้วยตนเองของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
2) ผ่านทาง โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 038-694105
3) กล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ บริเวณหน้าห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
4) ส่งจดหมายมาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองศาลากลางจังหวัดระยอง
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)