ระยอง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง

“ระยอง ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง”
————————-

>>วันนี้ วันอังคารที่ 14 ม.ค. 63 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 3

>>นางกนกพร ปรัชญกุล หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามผลการเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง และพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย โครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 1,175,000 บาท

>>ทั้งนี้ นายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมาย นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)