“พช.ระยอง” ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดระยอง

🔊🌈วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
📔นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
✏️ สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการดำเนินงานกองทุนเชิงคุณภาพ Best Pracetice โดยได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรม “เพื่อนช่วยเพื่อน” ในสถานการณ์แพร่ระบาด โควิท-19
✏️ ปัญหาหนี้ค้างชำระเกินร้อยละ 20 ไม่สามารถจดทะเบียนได้ จำนวน 15 กองทุน
✏️ปัญหาหนี้ค้างชำระและเงินขาดบัญชี จำนวน 49 กองทุน
✏️โครงการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีผลการบริหารจัดการดีเด่น สร้างขวัญกำลังใจแก่สมาชิกและคณะกรรมการเครือข่ายฯ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ต่อไป
✏️การดำเนินงานกองทุนตามมาตรการฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ ระดับอำเภอร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนแก้ไขปัญหา
🏠 ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมนายจารึก ตันเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565💞🤝Change for Good👍

(Visited 1 times, 1 visits today)