“พช.ระยอง” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2564

🎯🚩วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 (วันที่1) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
✏นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนัยนา อัศวธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภัททิรา ปุรินทราภิบาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ (ระบบ Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสู่การเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการหนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างการเรียนรู้และสร้างความตระหนัก ในการปรับพฤติกรรมทางการเงิน โดยมีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไป ,กลยุทธ์การบริหารจัดการหนี้ และการเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจ
🚩ในการนี้ นางสาวิตรี ประดิษแจ้ง พัฒนาการอำเภอบ้านค่าย มอบหมายให้นายอุดมศักดิ์ กิ่งจำปา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานฯ พร้อมคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านชากทองหลาง ม.2 ต.ชากบก อ.บ้านค่าย เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว
💪🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💪🎯💞

(Visited 1 times, 1 visits today)