“พช.ระยอง” ร่วมประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1 /2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

✏️วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
🧭นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจารึก ตันเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายวิทยา ราเต ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางจีราภา บุญไชโย รกท.ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการจังหวัดฯ ร่วมรับฟังการประชุมทบทวนการบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการภายใต้กลุ่มงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีประเด็นการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้
1. การยกเลิกระบบบริหารกำลังคนในตำแหน่งประเภทวิชาการ ภายใต้กลุ่มงาน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ) ในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (จังหวัด)
2. การยกเลิกหลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) โดยเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรอื่นที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ซึ่งหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ไม่มีผลต่อการเลื่อนระดับตำแหน่ง
🎈ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดฯ จัดทำสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการใน 2 ประเด็นดังกล่าว ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและจัดส่งสำเนาแบบสรุปการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการฯ ให้กรมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยองได้มอบหมายให้พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ร่วมการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกคนแล้วสรุปรวบรวมความคิดเห็นส่งให้จังหวัดฯ เพื่อรวบรวมส่งกรมฯ ตามกำหนดเวลาต่อไป
💞👍เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 🤝 Change for Good🌏

(Visited 1 times, 1 visits today)