“พช.ระยอง” ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

🧭วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ มอบหมายให้ นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้ผู้มีสิทธิตามประกาศฯ ที่มายื่นแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 4) ณ อำเภอวังจันทร์ และอำเภอปลวกแดง ในการนี้มีสมาชิกกองทุนฯ อำเภอวังจันทร์ ได้ยื่นแสดงความประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3 กลุ่ม เป็นเงินทั้งสิ้น 195,715 บาท
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 🤝Change for Good👍 🎈

(Visited 1 times, 1 visits today)