“พช.ระยอง” สนับสนุนการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

🌏🍀 วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สวนนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
🎯นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง ออกติดตามสนับสนุนการฝึกอบรมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาตามหลักกสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล สถานที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต “โคก หนอง นา” สวนนิมิต หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี แบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ซึ่งจังหวัดระยอง กำหนดดำเนินการในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 โดยนายวิทยา ราเต ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชาตรี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายสรวิศ หิรัญ ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ จัดเตรียมความพร้อมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้การฝึกอบรมให้ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีนายนิมิต แจ้งชัด วิทยากรครูพาทำ ในการร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรม คือครัวเรือนเข้าร่วมโครงการงบเงินกู้ฯ ,นพต.,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และประชาชนผู้สนใจที่ยังไม่เคยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง 3 คน อำเภอแกลงและอำเภอปลวกแดง อำเภอละ 2 คน อำเภอบ้านค่าย อำเภอเขาชะเมาและอำเภอวังจันทร์ อำเภอละ 1 คน
ในการนี้ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อย สถานที่ฝึกอบรม ระบบอินเตอร์เน็ต สถานที่ฝึกปฏิบัติ ความพร้อมด้านอื่น และให้คำแนะนำเพื่อสร้างพลังในการฝึกอบรมให้การเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞 Change for Good🧭

(Visited 1 times, 1 visits today)