“พช.ระยอง” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 8 และเขตตรวจราชการที่ 17 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

💠วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) และเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์) บรรยายพิเศษ และติดตามผลการดำเนินงานนโยบายสำคัญเร่งด่วน และกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ติดอันดับผลการเบิกจ่าย ดังต่อไปนี้
1. ผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบกรมการพัฒนาชุมชน) ได้อันดับ 1 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 75.27
2. ผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” (งบเงินกู้) ได้อันดับ 1 ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 72.17
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อันดับ 2 ของเขตตรวจ ลำดับที่ 5 ของประเทศ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.85
4. หนี้เกินกำหนดชำระงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร้อยละ 10.00
5. ความคืบหน้าของการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้ร้อยละ 28.64 และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ได้ร้อยละ 5.10
🌈🍀ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง ร่วมนำเสนอ ผลการเบิกจ่าย และแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองเบิกจ่ายได้ร้อยละ 81.50 ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ
💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 🤝Change for Good👍 🎈

(Visited 1 times, 1 visits today)