“พช.ระยอง” ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

📢 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 แก่พัฒนาการจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในระดับจังหวัด อำเภอ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช
🌏🔶️โดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบนโยบายการทำงานโดยยึดหลัก “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน หลักปฏิบัติการสำคัญ
– ระบบฐานข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ ฐานข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2ค ฐานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการจัดทำระบบข้อมูล Big Data เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
– ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข็มแข็งชุมชน การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ (One plan)
– สนองงานหลักสถาบันของชาติที่สำคัญในการขับเคลื่อน อาทิ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
2. งบประมาณ แหล่งงบอื่นๆ และการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565 อาทิ การบริหารการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก-ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
3. ระบบ การสื่อสารผ่านการประชุมกับผู้บริหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การสร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
4. คน การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และเส้นทางความก้าวหน้าการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมถึงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน
🎯ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงานทุกกลุ่ม นักวิชาการจังหวัด และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง พร้อมนี้ได้แจ้งให้พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณ ทีวี พช. ด้วย
#World Soil Day
#Gobal Soil Partnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💞
✌️ Change for Good🤘

(Visited 1 times, 1 visits today)