“พช.ระยอง” ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

🌸วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านฉาง อำเภอนิคมพัฒนา และอำเภอบ้านค่าย
🌻นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวรสิตา มั่นเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
⭐️การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจังหวัดระยองมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 151,855 ครัวเรือน ปัจจุบันสามารถจัดเก็บได้จำนวน 151,118 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.51 และมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) จำนวน 412 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีผลการจัดเก็บจำนวน 399 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 96.84 ทั้งนี้จังหวัดฯ ได้กำชับให้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและห้วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการจัดเวทีรับรองคุณภาพข้อมูลฯ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งคำรับรองฯ ให้จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป
⭐️การดำเนินโครงการสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชนด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” การดำเนินโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
⭐️การเตรียมความพร้อมพื้นที่ เป้าหมาย กิจกรรมต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
***โดยมีนางสมร เพชรพรรณ พัฒนาการอำเภอบ้านฉาง นางสาววิลาสินี วัชราพันธุ พัฒนาการอำเภอนิคมพัฒนา นางสาวิตรี ประดิษแจ้ง พัฒนาการอำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ
>>>ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดฯ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้มีการบูรณาการการทำงานและสร้างเครือข่าย เชื่อมประสานการปฏิบัติงานกับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชน ต้อง “จริงจัง จริงใจ ใกล้ชิด ติดพื้นที่ ติดประชาชน“ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
🌿เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌿 Change for good 🎀

(Visited 1 times, 1 visits today)