“พช.ระยอง” ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565

🍈🍏 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันที่ 2 ของการฝึกอบรม) นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายชาตรี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการฝึกอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ โดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ซึ่งกำหนดดำเนินการในระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดระยอง กำหนดจุดดำเนินการ ณ แปลงศูนย์เรียนรู้ นายจรัล ปฏิบัติ วิทยากรครูพาทำ บ้านเขาชากกรูด หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง กลุ่มเป้าหมายจำนวน 9 หมู่บ้าน (อำเภอแกลง 4 หมู่บ้าน,อำเภอเขาชะเมา 2 หมู่บ้าน และอำเภอปลวกแดง,เขาชะเมา,นิคมพัฒนา อำเภอละ 1 หมู่บ้าน) ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน เจ้าของแปลงศูนย์เรียนรู้ฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวม 23 คน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ รวม 5 วัน
🌺🌺ในการนี้ นางนริสสรา ธีระสิริรัตน์ พัฒนาการอำเภอแกลง มอบหมายให้ นางวราภรณ์ ปั้นสมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้อำนวยความสะดวกและเตรียมสถานที่ในการฝึกอบรมและจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞 Change for Good🧭

(Visited 1 times, 1 visits today)