“พช.ระยอง” ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ WebEx

♦️วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ และมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ ผอ.กลุ่มงานฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ WebEx
🎯ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง นักพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ WebEx ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง รวมทั้งพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมผ่าน TV พช.
♦️โดยมีประเด็นที่ชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ดังนี้
1. แนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565
2. ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารและประโยชน์ และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2565
3. การวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Big Data และ CDD EIS พกพา
4. การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาชุมชนดิจิทัล 4.0 ปี 2565
ทั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำเรื่องเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของการวางระบบฐานข้อมูลที่จะให้ ระบบ Big Data และ CDD EIS พกพา ใช้เป็นฐานข้อมูลให้ทุกคนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ในการขับเคลื่อนงาน พช.ปี 65 ให้บรรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🎊Change for Good👍

(Visited 1 times, 1 visits today)