“พช.ระยอง” ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🌈 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานในประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
โดยมีประเด็นข้อราชการสำคัญ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานกรมการพัฒนาชุมชน
2. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แนวทางการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. 2565
🔶️ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายจารึก ตันเจริญ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายวิทยา ราเต ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี บัววังโป่ง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางจีราภา บุญไชโย ผอ.งานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
🌎ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน Change for Good เพื่อให้ประเทศชาติเต็มไปด้วยความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงให้จงได้ ภายในปี 2565 ตามวิสัยทัศน์ของกรมการพัฒนาชุมชน ต้องระลึกเสมอว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สามารถที่จะดูแลชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคมได้ เรามีหน้าที่พัฒนาคน คนจะได้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนที่เราไปพัฒนาได้มั่นใจว่า ทุกสิ่งสามารถ Change for good ได้
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞👍 🎊Change for Good👍

(Visited 1 times, 1 visits today)