“พช.ระยอง” ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564

🎯 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันที่สอง) เวลา 09.00 น. นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางนัยนา อัศวธาดา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภัททิรา ปุรินทราภิบาล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ตามโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลฯ โดยสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
💰 โดยมีเนื้อหาสำคัญในการขับเคลื่อนงานทุนชุมชน ดังนี้
-แนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชนและการเข้าถึงแหล่งทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-แบบประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน
-โครงการมหกรรมการออมลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน
-การพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดำริ
👉 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและขับเคลื่อนกิจกรรมทุนชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อไป
👍ในการนี้ พัฒนากรทุกคนพร้อมทีมคู่หู คู่คิด(คณะกรรมการกองทุนชุมชน) จาก 8 อำเภอๆละ 1 คน เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ในครั้งนี้ด้วย ✌️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞👍 🎊Change for Good👍

(Visited 1 times, 1 visits today)