พช.ระยอง ร่วมประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวั ยตามหลักปรัชญาขอ งเศรษฐกิจพอเพียง 🎉

🎯 🎯วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
👉👉วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ให้บริการฝึกอาชีพประชาชน และประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรม เกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
✌️✌️ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายวิทยา ราเต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายศลักษณ์ สาครเสถียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
👍👍โดยมีนายสายชล บรรจงกิจ ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน (อำเภอบ้านค่าย) และนายจรัล ปฏิบัติ ประธานตำบลต้นแบบด้านความมั่นคงทางอาหาร (อำเภอแกลง) เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ในพื้นที่ ครั้งนี้ด้วย✌️
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞👍 🎊Change for Good👍

(Visited 1 times, 1 visits today)