“พช. ระยอง” ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล

📣 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” จุดที่ 1 ณ แปลงพื้นที่ของนายเดือน จันอินทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอวังจันทร์ได้ต้อนรับและกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอให้การต้อนรับ ซึ่งมีนางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี พัฒนาการอำเภอวังจันทร์ ได้กล่าวนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา” อำเภอวังจันทร์ และเยี่ยมชมกิจกรรมและร่วมปลูกต้นไม้
🍁 จุดที่ 2 แปลงพื้นที่ของนายสัญชัย สวัสดิ์กุล หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานจากเจ้าของแปลง สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ได้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปล่อยปลา
🌈 ในการนี้ นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายชาตรี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรัสรินทร์ แผ่ตระกูลอนันต์ นักการตลาดรุ่นใหม่ ออกร่วมในการติดตามครั้งนี้
🏥🌷ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝👍💞 Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)