กรมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ✨

🌤 วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
🏥🌺 🌟ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง​
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝 👍 💞 Change for Good 💕

 

(Visited 1 times, 1 visits today)