พช.ระยอง ขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion:OPC💥💥)

✨วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. ณโรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นาย ยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมชี้แจงโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion:OPC) โดยมี นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงาน
✅โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
❤️โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 96 คน ประกอบด้วย
1) พัฒนาการอำเภอ 2) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรับผิดชอบงาน OTOP 3) กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าคัดสรรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย พ.ศ. ปี 2565 จะต้องผ่านการดำเนินการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2564 และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ส่งเข้าคัดสรรฯ ต้องผ่านการขออนุญาตและการรับรองมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดเช่น อย.,มผช. อย่างใดอย่างหนึ่ง การจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP ให้การคัดสรรฯดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
☺️ทั้งนี้การจัดกิจกรรมประชุมฯ ดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการปฏิบัติคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมในสถานการณ์Covidอย่างเคร่งครัด
💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💞
💞 Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)