พช.ระยอง จัดการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดระยอง

🎉✨วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานคณะกรรมการคัดสรรฯระดับจังหวัด มอบหมายให้ นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด
🌹ในการนี้ นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง กรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียด แนวทางการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามแผนปฏิบัติการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ดังนี้
-วันที่ 26 เมษายน 2565 จะมีการจัดประชุมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและพัฒนาการอำเภอ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง
-วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 จะมีการเปิดรับสมัครลงทะเบียน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
-วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 จะมีการคัดสรรฯ ระดับจังหวัด โดยการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ในค่าคะแนนของส่วน ก และ ข
การประชุมในวันนี้ คณะกรรมการได้หารือแนวทางขับเคลื่อนงานและชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
🌷ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝👍💞 Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)