พช.ระยอง ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

☀️⛅️วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น.
นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ พร้อมด้วย นางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวรสิตา
มั่นเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และพนักงานราชการเฉพาะกิจเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง OTOPX4 Center สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน ศจพ. ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ในการนี้ได้ทบทวนการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยปฏิบัติการ 4ท ร่วมกับครัวเรือน และบันทึกใน TPMAP Logbook ปี 2565 ให้มีความละเอียด ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดพร้อมชี้แจงการสรุปแผนครัวเรือน (ศจพ. 4) ซึ่งต้องมีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งระดับตำบล/อำเภอ เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการประชุมศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ) ในการชี้เป้าบูรณาการความช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นในระดับอำเภอภายในวันที่ 30 กันยายน 2565
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝💞 Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)