“พช.ระยอง” ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565

🌺วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
🐳นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด พนักงานราชการเฉพาะกิจ และนักการตลาดรุ่นใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ และพัฒนากรทุกอำเภอ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ก่อนการประชุมได้มีการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการด้วยการสวดมนต์และร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน และการมอบประกาศเกียรติคุณองค์ความรู้ดีเด่น (เรื่องเล่าเร้าพลัง) ระดับจังหวัด (จังหวัดระยอง) ได้แก่ นางสุปราณี เพลิดพราว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
🍄โดยการประชุมฯ มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย
✅1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1) การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ได้แก่ นางประภา ปานนิตยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดระยอง
1.2) การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี 2564 ได้แก่ นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย
1.3) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ปี 2564 จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายกิตติทัศน์ นาสรร 2) นางสาวศุภานัน เทพคำ ได้รับ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 3) นายฉัตย์ชัย นามแก้ว ได้รับ ตริยาภรณ์มงกุฎไทย 4) นายฉลวย จิตจำนงค์ 5) นางสาวกมลทิพย์ ตันติวิทย์ 6) นางสมร เพชรพรรณ ได้รับ เหรียญจักรพรรดิมาลา
1.4) แจ้งข้อราชการและนโยบายสำคัญจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2565
1.5) แจ้งข้อราชการจากที่ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 3/2565
✅2. การขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
2.1) แจ้งจัดสรรงบบริหาร ไตรมาส 3/2565 และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2) สรุปลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 11 เมษายน 2565
2.3) สรุปผลการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
2.4) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
2.5) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนี้เดิมและหนี้ใหม่
2.6) การบริหารจัดการหนี้เกินชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.7) การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565 ประเภทบุคคลธรรมดา
2.😎 การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2565
2.9) สรุปยอดบริจาค การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2565
2.10) โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 60 ปี พช.ระยอง การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
2.11) โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5
2.12) การคัดเลือกกองทุนพัฒนาสตรี ระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรี ปี 2565
✅3.การดำเนินงานของกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
3.1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)
3.2) การประเมินศักยภาพกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
3.3) การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”
✅4.การขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
ประกอบด้วย
4.1) รายงานการตรวจราชการของ นายจำเริญ แหวนเพชร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนเมษายน 2565
✅5.การขับเคลื่อนงานของกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
5.1) การขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565
5.2) สรุปรายได้การจัดจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2565
5.3) สรุปรายได้การจัดจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ออนไลน์ ปี 2565
5.4) การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี 2565
5.5) การดำเนินงานเครือข่าย OTOP จังหวัดระยอง
5.6) การส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในหมู่บ้านคนรักษ์ช้าง
5.7) การดำเนินงานระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ปี 2565
5.😎 การดำเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2565
5.9) การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ปี 2565
✅6. กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย “รดน้ำขอพรผู้บริหาร ปี 2565”
🌺ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
🎉🧸เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565🎉🧸Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)