พช.ระยอง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

😀 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาเป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) จากห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชนโดยรับฟังการชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่เพิ่มเติม รวมถึงการซักตอบข้อซักถามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดยสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
🌴ประเด็นเน้นย้ำมีดังนี้
🛕ประเด็นเน้นย้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
– ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนตกหล่น
– ทีมพี่เลี้ยงมีความสำคัญต่อความสำเร็จ/ ล้มเหลวในระดับพื้นที่
– ทีมปฏิบัติการฯ ควรให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลการวิเคราะห์สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของทีมพี่เลี้ยงมาจัดประเภท สังเคราะห์ และจำแนกเป็นโครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำเข้าที่ประชุม ศจพ.อ.
– ศจพ.อ. ควรให้ความสำคัญกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตรงกับสภาพปัญหา ที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาครัวเรือนเป้าหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอใช้ศักยภาพในการบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ ให้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับผิดชอบการแก้ไขปัญหา
🛕ประเด็นเน้นย้ำของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
– ใช้เป้าหมายในการดำเนินงาน คือครัวเรือนในระบบ TPMAP ปี 2565 ของจังหวัดระยอง จำนวน 1,988 ครัวเรือน รวมทั้งครัวเรือนตกหล่นที่ไม่ผ่าน MPI 17 ตัวชี้วัด
– ลงพื้นที่เป็นรายครัวเรือนทุกครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยปฏิบัติการ 4 ท ร่วมกับครัวเรือน
– แก้ไขปัญหาครัวเรือนทุกมิติที่พบ เป็นการแก้ไขแบบ Tailor – made
– แก้ไขโดยใช้เมนูแก้จนเป็นกรอบในการดำเนินงาน หรือหากสภาพปัญหาไม่สอดคล้องกับเมนู ให้แก้โดยหน่วยงานตามอำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย
😀 ในการนี้ นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางปราณี บัววังโป่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางสาวรสิตา มั่นเจริญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง และพัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) ณ ที่ตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทั้ง 8 แห่ง
🏥🌷ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง
💞👍 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💞💝👍💞 Change for Good

 

(Visited 1 times, 1 visits today)