กรมการพัฒนาชุมชน โดยกองแผนงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ 2563 – 2565)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดและโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง และกิจกรรมในภาพรวม ในการนี้ นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทั้ง 4 กลุ่มงาน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมประเมินผล
👉ทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้นายจารึก ตันเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน👉นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะตรวจติดตามฯ ในการประเมินกิจกรรมโครงการฯ ดังนี้
1)ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ณ บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง
2)โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่งสะท้อน หมู่ที่ 6 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
โดยมีนายกิตติทัศน์ นาสรร พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา นางกมลทิพย์ ตันติวิทย์ รกท.พัฒนาการอำเภอแกลง และทีมงานฯ ร่วมให้ข้อมูล
💙😷 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดระยอง อย่างเคร่งครัด
💓เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
💓60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)