พช. ระยอง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น ณ ห้องแสงเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวิทยา ราเต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 2/2565
🎋โดยนางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานกรรมการ ได้ดำเนินการประชุมโดยมีวาระการประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ Telehealth Together การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด การจัดทำฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งมีสมาชิก จำนวน 121 แห่ง สรุปผลการดำเนินงานในรอบที่ผ่านมา และ ดร.มรกต กำแพงเพชร ผู้จัดการใหญ่ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ใน 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร เพิ่มช่องทางการตลาด ออนไลน์และออฟไลน์ ด้านการแปรรูป สร้างมาตรฐานรับรองสินค้า ระยองยกนิ้ว,ระยองยกนิ้วฟรีเมี่ยม สร้างความเชื้อมั่นลูกค้า เพิ่มช่องทางการตลาด และด้านการท่องเที่ยวชุมชน ปรับปรุงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงานด้าน BCG นอกจากนั้น ได้สรุปรายงานรายรับรายจ่ายของบริษัทฯเดือนมกราคม-สิงหาคม 2565
🎀ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามมาตรการทางสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
🌟Change for Good🌟
💞เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565💞
⛳️60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎈

 

(Visited 1 times, 1 visits today)