จังหวัดระยอง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
วันนี้ 6 มกราคม 2566 นางประภา ปานนิตยกุลพัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุนและมอบหมายนายกิตติทัศน์ นาสรร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและ
ทีมงานร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในเวที
🌼การเสริมสร้างศักยภาพกองทุนชุมชน
🌼การส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน
🌼การตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน
🌼ทิศทางการขับเคลื่อนงานทุนชุมชนของจังหวัด
🌼เวทีแลกเปลี่ยนการจัดทำแผนขับเคลื่อนงานทุนชุมชน
💖การประชุมดังกล่าวมุ่งติดอาวุธให้กับกลไกลขับเคลื่อนงานทุนชุมชนให้รู้ถึง กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เบื้องหลังแนวคิดงานทุนชุมชน กระบวนการทำงานและการลงมือปฏิบัติ ได้อย่างถูกทิศถูกทาง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนด้วยศักยภาพของทุนชุมชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
🌿เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🌿

🌸Chang for good 🌸

(Visited 1 times, 1 visits today)