💐พช.ระยอง ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566

🌈วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566
✨นางประภา ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
🍄โดยการประชุมฯ มีวาระสำคัญ ประกอบด้วย
1.แจ้งรายชื่อข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองที่ย้ายเข้า-ออก
2. แสดงความยินดีกับนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เลื่อนระดับ พร้อมทั้งมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่บุคลากรในสังกัดทุกอำเภอ
3. แจ้งข้อราชการและนโยบายสำคัญจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน และกรมการจังหวัด
4.สรุปข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1-2
4.แผนการขับเคลื่อนภารกิจงานสำคัญกรมการพัฒนาชุมชนในความรับผิดชอบของทุกกลุ่มงานฯ ในไตรมาสที่ 2

🎉💕เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง🎉🧸Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)