โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางประภา ปานนิตยกุล

พัฒนาการจังหวัดระยอง

084-874-0566

นายจารึก ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-822-4705

นายวิทยา ราเต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-822-704

นางปราณี บัววังโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-822-4706

นางจีราภา บุญไชโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-822-4698

นายประภาส ขุนคต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชาตรี มีบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายศลักษณ์ สาครเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัยนา อัศวธาดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัททิรา ปุรินทราภิบาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวรสิตา มั่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทรงพล คำลือไชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชนัญธร เฉียบแหลม

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายสรวิศ หิรัญ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวอัญชลี อัญชัญ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวทิพาวัลย์ เจริญพงษ์

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวดลยา จันทมาส

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวหนึ่งกัญญา บุรากรณ์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวภัทรวดี พึ่งสาย

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปรียาภรณ์ ตันเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรากาณต์ อัศวะสานนท์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Visited 3 times, 1 visits today)