บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางประภา ปานนิตยกุล

พัฒนาการจังหวัดระยอง

084-874-0566

นายจารึก ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-822-4705

นายวิทยา ราเต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-822-704

นางปราณี บัววังโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-822-4706

นางจีราภา บุญไชโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-822-4698

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาตรี มีบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นายประภาศ ขุนคต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นางวรรณเพ็ญ นามคุณ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวภิททิรา ปุรินทราภิบาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรสิตา มั่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรปวีณ์ จรครบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นายทรงพล คำลือไชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวหนึ่งกัญญา บุรากรณ์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศุภมิตร หิรัญอนุสรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธีระวัฒน์ ดีลุนชัย

นิติกร
(Visited 3 times, 1 visits today)