โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

พัฒนาการจังหวัดระยอง

นายจารึก ตันเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิทยา ราเต

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายนัยนา อัศวธาดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศุภานัน เทพคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นายศลักษณ์ สาครเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรสิตา มั่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นางสาวอักษรา โภคาริยกุล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาววรรณภา สำเภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาว......ว่าง........

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี
(Visited 3 times, 1 visits today)