บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นางประภา ปานนิตยกุล

พัฒนาการจังหวัดระยอง

084-874-0566

นายจารึก ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

081-822-4705

นายวิทยา ราเต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

081-822-704

นายกิตติทัศน์ นาสรร

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

081-822-4706

นางจีราภา บุญไชโย

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

081-822-4698

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายประภาศ ขุนคต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางกรรณิการ์ ขำคำนันต๊ะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางพรปวีณ์ จรครบุรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยผอ.กลุ่มงาน)

นางสาววรรณณัฐชา วิจิตรสมบัติ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวจิราภรณ์ อดกลั้น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวหนึ่งกัญญา บุรากรณ์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายศุภมิตร หิรัญอนุสรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายธีระวัฒน์ ดีลุนชัย

นิติกร
(Visited 3 times, 1 visits today)