โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

พัฒนาการจังหวัดระยอง

นายจารึก ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายวิทยา ราเต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางปราณี บัววังโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจีราภา บุญไชโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายประภาส ขุนคต

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายชาตรี มีบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายศลักษณ์ สาครเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางนัยนา อัศวธาดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวภัททิรา ปุรินทราภิบาล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นางสาวรสิตา มั่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายทรงพล คำลือไชย

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวชนัญธร เฉียบแหลม

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นายสรวิศ หิรัญ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวอัญชลี อัญชัญ

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวรชยา ศิริโรจน์พัฒนกุล

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวดลยา จันทมาส

พนักงานราชการเฉพาะกิจ

นางสาวหนึ่งกัญญา บุรากรณ์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวภัทรวดี พึ่งสาย

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวปรียาภรณ์ ตันเงิน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววาริชา บรรจงเพียร

นิติกร
(Visited 3 times, 1 visits today)