โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์

พัฒนาการจังหวัดระยอง

นายจารึก ตันเจริญ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน

นายวิทยา ราเต

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริม การพัฒนาชุมชน

นางปราณี บัววังโป่ง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจีราภา บุญไชโย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายนัยนา อัศวธาดา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายพิทยา ศรีแหงโคตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศุภานัน เทพคำ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นายศลักษณ์ สาครเสถียร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายฉัตย์ชัย นามแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรสิตา มั่นเจริญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัลนิกา วุฒาพิทักษ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วย หนก.)

นางสาวรุ่งลักษณ์ คำภีระ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ นาถมทอง

จพง.การเงินและบัญชี ปง.

นางสาวรุ่งนภา เมืองอินทร์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวศศิประภา ชาวัลย์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวหนึ่งกัญญา บุรากรณ์

พนักงานบันทึกข้อมูล

นางสาวภัทรวดี พึ่งสาย

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวเจนจิรา บุญธรรม

นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

นางสาวพิชชาภัสร์ พิมพ์วีระกุล

นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

นางสาวนันทิชา แพงจ่าย

นักวิชาการเงินและบัญชี
(Visited 3 times, 1 visits today)