ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน ระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 พช.ระยอง ร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการบริหารงานคดีและความรับผิดทางละเมิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ไตรมาส 1 (เดือนธันวาคม 2565)