ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ จังหวัดระยอง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ระยอง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)