อำเภอเมืองระยอง

🌻 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2566 🌻

🔊👍>> วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩>> นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2566 เรื่องการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองระยองให้เป็นไปตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. ปี 2566 ดังนี้ 1. อุบัติเหตุจราจร 2. ไข้เลือดออก 3. กลุ่มเปราะบาง ⭐️ ในการนี้นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ 🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌾 🌼 Change for Good 🌼
อำเภอเมืองระยอง

🌻 พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง 🌻

🔊👍>> วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩>> นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตะพง กพสอ. อำเภอเมืองระยอง และกพสต. ตะพง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ผู้มาใช้บริการ ⭐️ ในการนี้นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 🌾 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌾 🌼 Change for Good 🌼
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมวันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ในวาระครบรอบ 54 ปี และกิจกรรม "ผู้นำต้องทำก่อน" การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 💕

🔊👍>> วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩>> นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง ร่วมกับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอเมืองระยอง ร่วมกิจกรรมปลูกผักเนื่องในวันผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในวาระครบรอบ 54 ปี วันที่ 28 มกราคม 2566 และกิจกรรม "ผู้นำต้องทำก่อน" การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปลูกพืชผักกว่า 10 ชนิด เช่น กล้วย มะละกอ มะม่วง มะตูมแขก ผักชีใบเลื่อย กระเพราขาว กระเพราแดง โหระพา มะนาว มะกรูด ต้นหอม สะระแหน่ มะเขือ พริก และละมุดมาเลย์ ⭐️ ในการนี้นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💞 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

🌻 พช.เมืองระยอง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🔊👍>>วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวศุภานัน เทพคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสำนักทอง เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจำเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการดำเนินการ ดังนี้ - ชี้แจงหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - รับสมัครสมาชิก - คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม - ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น - จัดทำเอกสาร ทะเบียน บัญชีสมุดสัจจะสะสม โดยเริ่มต้นฝากเงินสัจจะทันที ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🌻 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌻 🌼 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกับผู้นำ อช.เตรียมแปลงผัก เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ครบรอบ 54 ปี💕

🔊👍>> วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩>> นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำ อช. เตรียมแปลงผัก และจัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับ ผู้นำ อช. สร้างศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร เนื่องในวาระครบรอบ 54 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 31 มกราคม 2566 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💞 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี💕

🔊👍>> วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 3 โครงการ ในพื้นที่ตำบลกะเฉด และตำบลสำนักทอง โดยสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกลูกหนี้ในกระบวนการชำระหนี้ พร้อมเน้นย้ำให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระภายในกำหนด 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💞 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 💕

🔊👍>>วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ⏩ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2566 มีนายสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง นายกำธร เวหน ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม โดยมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การออกหน่วยบริการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาสีรั้วอาคารเอนกประสงค์ ปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์บริเวณ อบต.กะเฉด 🎉ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💞 💞 Change for Good 💞
อำเภอเมืองระยอง

🌻 กพสม. หมู่ที่7 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ร่วมลงพื้นที่แจกถังขยะเปียกลดโลกร้อน 🌻

🔊👍>>วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩ ผอ.กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบต.ตะพง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กพสม. และอสม. หมู่ที่ 7 ตำบลตะพง ได้ลงพื้นที่แจกถังขยะเปียกลดโลกร้อน พร้อมทั้งร่วมปฏิบัติการฝังถังขยะเปียก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 🌼 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 🌼 💞 Change for Good 💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามแนวทางปลูกผักสวนครัว รอบ 2 💕

🔊👍>> วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวปรานี จิตติรบำรุงประธาน กพ.สต. หมู่ที่ 8 ตำบลทับมา ร่วมกับครัวเรือนในพื้นที่ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน (ผู้นำต้องทำก่อน)โดยใช้เวลาว่างดำเนินการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง สร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย เป็นการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💞 💞 Change for Good 💕