อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 💕

🔊👍>>วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขายายชุม หมู่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩ นายกำธร เวหน ผอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองระยอง/นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ร่วมทำกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขายายชุม หมู่ 1 ตำบลแกลง เพื่อให้สถานที่มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ 🎉ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมายให้นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอแกลง

🌳🌞พช.แกลง ขับเคลื่อนการประชุมคัดเลือก และแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาตำบลกระแสบน บ้านน้ำโจน หมู่ที่ 8 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางสาวกมลทิพย์ ตันติวิทย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน พัฒนาการอำเภอแกลง มอบหมาย นางสาวกิตติมา วงศ์คง อาสาพัฒนา (อสพ.) ดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลกระแสบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2569 เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในการนี้ อช. ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง​ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565  Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🔊👍>>วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩ นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในการประชุม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ 7 ตำบล ที่ประสบภัย (อุทกภัย) ร่วมประชุมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย (อุทกภัย) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง โดยมีการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน และหารือแนวทางการช่วยเหลือเยียวยา โดยเน้นครัวเรือนยากจน ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ และได้มีการมอบถุงยังชีพให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกครัวเรือน 💕 ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด💕 🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🇹🇭 💞 Change for Good 💕
อำเภอแกลง

🏝️🏖️ พช.แกลง ขับเคลื่อนการประชุมคัดเลือก และแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตำบลทุ่งควายกิน

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งควายกิน ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นางสาวกมลทิพย์ ตันติวิทย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอแกลง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอแกลง ขับเคลื่อนการประชุมคัดเลือก และแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 ตำบลทุ่งควายกิน โดยส่งเสริมให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละเข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนฯ ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการประสานการทำงานระหว่างผู้นำ องค์กรชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ในการนี้ ผู้นำชุมชน และผู้นำท้องที่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของจังหวัดระยอง​ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง 💕

💕 ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง 💕 🔊👍>>วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โอท็อป (ข้างอาคารกู้ชีพ อบต.ตะพง) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🎊 นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) มอบหมาย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ทีมปฏิบัติการตำบลตะพงและผู้นำชุมชน อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสและครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และผู้ที่มาขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสินมารับขึ้นทะเบียนให้ และทีมปฏิบัติการตำบลได้ให้คำแนะนำและวิธีในการขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

พช.เมืองระยอง ร่วมบรรจุอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงครัวพระราชทาน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมบรรจุอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงครัวพระราชทาน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🔊👍>>วันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 07.00 น. ณ โรงครัวพระราชทาน ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩ นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง มอบหมายให้นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง และคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลน้ำคอก ตำบลทับมา กลุ่ม OTOP อำเภอเมืองระยอง และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยบรรจุอาหารกล่องจำนวน 10,000 กล่อง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดระยอง 💕 ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด💕 🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🇹🇭 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

พช.เมืองระยอง ร่วมบรรจุอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดศรีวโนภาสสถิตย์พร หมู่ที่1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมบรรจุอาหารกล่องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดศรีวโนภาสสถิตย์พร หมู่ที่1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🔊👍>>วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ วัดศรีวโนภาสสถิตย์พร หมู่ที่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยบรรจุอาหารกล่อง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลแกลง 💕 ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด💕 🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🇹🇭 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพญา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🔊👍>>วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางเสาวณีย์ จิตต์ธรรม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองพญา เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจำเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการดำเนินการ ดังนี้ - ชี้แจงหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - รับสมัครสมาชิก - คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม - ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น - จัดทำเอกสาร ทะเบียน บัญชีสมุดสัจจะสะสม โดยเริ่มต้นฝากเงินสัจจะทันที ณ ศาลาหมู่บ้านหนองพญา หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์วิธีการและขั้นตอนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

🔊👍>>วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายสัมพันธ์ กัณห์อุไร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองจอก เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจำเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการดำเนินการ ดังนี้ - ชี้แจงหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - รับสมัครสมาชิก - คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม -ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น - จัดทำเอกสาร ทะเบียน บัญชีสมุดสัจจะสะสม โดยเริ่มต้นฝากเงินสัจจะทันที ณ ศาลาหมู่บ้านหนองจอก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good