อำเภอวังจันทร์

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

❣️🎯 พช.วังจันทร์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ วันที่ 2 ของการอบรม 🎯 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี รกท.พอ.วังจันทร์ มอบหมายให้ นางพจนา คล่องใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการอำเภอวังจันทร์ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ ณ ศาลาบ้านสำนักตาเสือ ม.2 ต.พลงตาเอี่ยม เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 1. กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ลงพื้นที่เพื่อศึกษาครัวเรือนตัวอย่าง ณ บ้านนายเจน จันทน์ประทุม โดยศึกษาเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนา โมเดล, เทคนิคการปลูกหญ้าหวาน และการพัฒนาพื้นที่รอบหมู่บ้าน 2. กิจกรรมเวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และประกาศเจตนารมณ์ เนื่องใน “วันดินโลก” บรรยายโดยนางสาวทัศนีย์ เจริญกัลป์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางพจนา คล่องใจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 🎯🔊 ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง บูรณาการงาน และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีภูมิคุ้มกัน และสิ่งแวดล้อมที่ดี นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ❣️🎯 พช.วังจันทร์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ วันที่ 2 ของการอบรม 🌻🍂 วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านสำนักตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 🎯 นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี รกท.พอ.วังจันทร์ พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ ณ ศาลาบ้านสำนักตาเสือ ม.2 ต.พลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 1. กิจกรรมเรียนรู้ความสำเร็จ “โก่งธนูโมเดล” และถอดบทเรียน โดยนาย สุรพล ศรจิตต์ อดีตผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นวิทยากรดำเนินการ 2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดย นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี รกท.พอ.วังจันทร์ เป็นวิทยากร 3.กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และสรุปชี้แจงภารกิจ ผ่านกระบวนการ (AIC+SWOT= แผนการปฏิบัติการขับเคลื่อน) โดย คณะทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังจันทร์ เป็นวิทยากร 🎯นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี รกท.พอ.วังจันทร์เป็นผู้กล่าวปิดพิธีการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมุ่งหมายให้ผู้นำ 15 คน ได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล ตนเองให้เกิดการบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ให้เกิดการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบลในรูปแบบพลงตาเอี่ยมโมเดล ต่อไป 💝ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง บูรณาการงาน และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีภูมิคุ้มกัน และสิ่งแวดล้อมที่ดี นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ถ่ายภาพ/รายงานข่าว โดย นพร. ✨🥇>>เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 💕Change for Good💞
อำเภอวังจันทร์

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ

❣️🎯 พช.วังจันทร์ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ❣️ 🌻🍂 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ.บ้านสำนักตาเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 🎯นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอวังจันทร์ ได้มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ นฤเบศไกรสีห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ โดยมีนางสาวจุฑมาศ ปลาดศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอวังจันทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และนาย สุรพล ศรจิตต์ อดีตผอ.ศพช.ชลบุรี เป็นวิทยากรดำเนินการ กิจกรรมประกอบด้วย 1. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษด้วยคลิปวิดีโอโดยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “บทบาทผู้นำฯ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 2. กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามโครงการ มท.สร้างสุข 3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธาน จิตอาสาพัฒนาชุมชน 4. บรรยายด้วยคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ” 5. การมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน 🎯นางสาวจุฑามาศ ปลาดศรี รกท.พอ.วังจันทร์กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้คัดเลือกให้ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ เป็นจุดดำเนินการจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน จำนวน 15 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ ซึ่งผู้นำชุมชนจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💝ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมโครงการนี้ จะสามารถพัฒนาชุมชนของตนเอง บูรณาการงาน และเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านอาหาร มีภูมิคุ้มกัน และสิ่งแวดล้อมที่ดี นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
อำเภอปลวกแดง

พัฒนาชุมชนปลวกแดง ติดตามผลโครงการปลูกผักสร้างความมั่นคง ทาง าหารระยะที่ 2

💕💕ที่นี่ปลวกแดง พัฒนาชุมชนปลวกแดง พัฒนาชุมชนปลวกแดง ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นควทางอาหาร ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง >>วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายสกนธ์ กรกฏ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย นายสรรณ์ญา กระสังข์ รกท. พัฒนาการอำเภอปลวกแดง ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง >> นายสมชัย ขำเจริญ ครัวเรือนเป้าหมาย เล่าว่า ดำเนินการกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ระยะที่ 2 ตามแนวทางสวนผักคนเมือง ซึ่งอำเภอปลวกแดง เป็นพื้นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม มีพื้นที่ใช้ประโยชน์น้อย ดังนั้น จึงได้ปลูกผักในระบบไฮโดรโปรนิคส์ มีทั้ง ผักเรดโอ๊ก กรีนโอ๊ค ผักสลัด ไว้บริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้   >>>ทั้งนี้ อำเภอปลวกแดง ได้เตรียมการ ขยายผลแนวคิด ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องทำก่อน โดยดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกผักในพื้นที่สาธารณะ ในระยะต่อไป อีกด้วย 💕💕PR พัฒนาชุมชนปลวกแดง รายงาน
อำเภอปลวกแดง

💕💕พัฒนาชุมชนปลวกแดง หนุนเสริมชุมชนขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านคลองน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไร่ 💕💕วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น . นายสรรณ์ญา กระสังข์ รกท.พัฒนาการอำเภอปลวกแดง มอบหมายให้ นายอภิชัย มีกังวาล พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลหนองไร่ ร่วมหนุนเสริมสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ในแต่ละมิติ ทั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูล จปฐ /กชช 2ค ในการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ต่อไป 🌈🌈Pr :พัฒนาชุมชนปลวกแดง รายงาน
อำเภอปลวกแดง

พัฒนาชุมชนปลวกแดง หนุนครัวเรือนโคกหนองนา ผลิตปุ๋ยใช้เอง

💕💕 พช.ปลวกแดง ขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการ ครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา โมเดล 💕💕วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสรรณ์ญา กระสังข์ รกท.พัฒนาการอำเภอปลวกแดง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนปลวกแดง และ ทีม นพต. อำเภอปลวกแดง สนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนา โมเดล ครัวเรือน นางขวัญยืน นิติธีระวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง ในการผลิตปุ๋ยแบบกลับกอง โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเตรียมการในการปรับปรุงดิน ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ได้ดำเนินการสนับสนุนให้ ครัวเรือนเป้าหมายทุกครัวเรือน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฎิบัติการรายครัวเรือน โดยมีทีม นพต. ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงาน ดังกล่าว   🌈🌈พัฒนาชุมชนปลวกแดง :รายงาน
อำเภอปลวกแดง

พช.ปลวกแดง สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.ปลวกแดง

💕💕ที่นี่ปลวกแดง :พัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง พช.ปลวกแดงบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอปลวกแดง >วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น . นายสรรณ์ญา กระสังข์ รกท.พัฒนาการอำเภอปลวกแดง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แก่กลุ่มเป้าหมาย ในโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอปลวกแดง โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลวกแดง เป็นหน่วยดำเนินการ >ในการนี้ นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง ได้มอบใบประกาศนียบัตร ด้านภาคีพัฒนาภารรัฐดีเด่นระดับจังหวัด ในการหนุนเสริมงานแก่ กศน.อำเภอปลวกแดง ให้ แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง 💕💕สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง: รายงาน เศรษฐกิจฐานรากมั่งคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
อำเภอปลวกแดง

พช.ปลวกแดง ประชุมทีมขับเคลื่อนโครงการโคกหนองนา โมเดล ประจำสัปดาห์

💕💕ที่นี่ปลวกแดง :พัฒนาชุมชนปลวกแดง พช.ปลวกแดง ประชุมทีมขับเคลื่อนโคกหนองนา โมเดล วางแผนงานรายสัปดาห์ >วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสรรณ์ญา กระสังข์ รกท. พัฒนาการอำเภอปลวกแดง ประชุมทีมนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอปลวกแดง เพื่อสรุปผลการทำงานรายสัปดาห์ และวางแผนการปฎิบัติงาน ในสัปดาห์ต่อไป และจัดทำเอกสารเพื่อรับการ ติดตามผลการดำเนินงาน ของสำนักงาน ป.ป .ช จังหวัดระยอง ซึ่งจะลงพื้นที่ ติดตามผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ ฯ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละหารอำเภอปลวกแดง >> ทั้งนี้ นายสรรณ์ญา กระสังข์ ได้เน้นย้ำ ให้ทีม นพต. เกาะติดการทำงานเชิวพื้นที่ และหนุนเสริมการทำงานของครัวเรือนต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป >> สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง :รายงาน
อำเภอปลวกแดง

ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564

🏚 พช.ปลวกแดง ร่วมประชุม ประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 🎯 🧭วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง 🌈🌾นายสรรณ์ญา กระสังข์ รกท.พัฒนาการอำเภอปลวกแดง ร่วมประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 /2564 โดยมี นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมฯ โดยก่อนการประชุมได้มีการสวดมนต์ไหว้พระและร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน จากนั้น นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ ได้มอบภาพลายผ้ามัดหมี่พระราชทาน "ลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ให้แก่พัฒนาการอำเภอ 8 อำเภอ ✏️การประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญ ดังนี้ 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2.สรุปผลการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน/หมุนเวียน การเบิกจ่ายและลูกหนี้ค้างชำระงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง รวมถึงการเพิ่มสมาชิกฯ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการชั่วคราว : พักชำระหนี้ให้แก่สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 3.นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4.แผนการตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5.การพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 6.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 7.การขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีระยอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 8.การขับเคลื่อนการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 9.การสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 10.การรณรงค์ ส่งเสริม "ผ้าไทย ใส่ได้ทุกวัน" และ "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก" 11.โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 "มท.สร้างสุข (Happy Creation) 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 🤝Change for Good👍  
อำเภอเมืองระยอง

สพอ.เมืองระยอง ลงพื้นที่โคกหนองนา ปีงบ 64 และ งบเงินกู้

💕 “สพอ.เมืองระยอง ลงพื้นที่สำรวจและการดำเนินงาน"โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” " 💕 🔊👍วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเชิงเนิน และหมู่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง 👉 โดย นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯ ลงสำรวจพื้นที่ ดังนี้ 1. เพื่อทำความเข้าใจ สำรวจและชี้แจงให้เจ้าของพื้นที่ที่จะร่วมโครงการฯ งบประมาณ 2564 ณ หมู่ 1 ตำบลเชิงเนิน ให้เข้าใจหลักการแนวทางในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ และความพร้อมของเจ้าของแปลงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. หมู่ 1 ต.แกลง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมแปลงของเจ้าของ โดยป้าวาสนา ได้ทำการเปลี่ยนพื้นที่จากสวนยางพาราสู่ทฤษฎีใหม่ฯ ซึ่งเป็นพี้นที่ร่วมโครงการฯ งบเงินกู้ ระยะที่ 1 👉 การดำเนินงานโครงการนี้ นอกจากจะทำให้พื้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว สิ่งที่ได้รับตามมาก็คือการพัฒนาคน เพราะทุกคนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สังคมจะเกิดความมั่นคงทั้งในด้านอาหารและการเงิน 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี2565 💞 Change for Good