อำเภอปลวกแดง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณวรารัตน์ ทรงโฉม

⛰⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณวรารัตน์ ทรงโฉม ⛰⛰   🎋🎊วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณวารรัตน์ ทรงโฉม หมู่ที่ 4 บ้านเนอนสำราญ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่แปลง 3 ไร่ 🪁🪁 🎄🦋นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง มอบหมายให้นางสาวปิยะดา แก้วพูล พัฒนากรประจำตำบลตาสิทธิ์ พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และสมาชิกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณวรารัตน์ ทรงโฉม โดยดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีดังนี้ ได้แก่ ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ปลูกทุเรียน ทำคันนาข้าว และเตรียมแปลงนาเพื่อปลูกข้าวญี่ปุ่น เป็นต้น🎄🦋 #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน 🌼🌼เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌼🌼 🇹🇭Change for Good 🇹🇭
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีจารแผ่นเงิน ทองนาค เพื่อเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564💕

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.49 น. ณ วัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง >> นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยองและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีจารแผ่นเงิน ทองนาคโดยพระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย) เพื่อเข้าพิธีหล่อพระพุทธรูป และเหรียญพระพุทธพัฒนปชานาถ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

📣️ พช.ปลวกแดง จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ตำบลแม่น้ำคู้ และตำบลหนองไร่🎯

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดงพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และ กชช. 2ค และนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลแม่น้ำคู้ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 13.30 น. นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดงพร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. 2ค ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. และ กชช. 2ค และนำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหนองไร่ ให้สาธารณชนได้รับทราบ ณ ที่ทำการกำนันตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ อบต. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เวลา 15.30 น. นายสรรญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอ มอบทุนการดำรงชีวิต และทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช จังหวัดระยอง ปี 2564 จำนวน 2 ทุน การจัดกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการปฏิบัติคัดกรองผู้ร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ Covid-19 อย่างเคร่งครัด #World Soil Day #Gobal Soil Partnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน#CDD เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

⛰⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 และดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณพรวรินทร์ ปิยะศิริสิงห์ ⛰⛰

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 และดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณพรวรินทร์ ปิยะศิริสิงห์ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สวนสุภัทราแลนด์ สพอ.ปลวกแดง ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติ “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชนที่มีผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจังหวัดระยองโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมและมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยเครือข่ายการพัฒนาอำเภอปลวกแดง ได้รับรางวัล ดังนี้ 1. รางวัลชมเชย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านหนองมะปริง ม.2 ต.แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.ต.) ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนบ้านชากมันเทศ ม.4 ต.แม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จ.ระยอง 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.ชาย) ดีเด่น ได้แก่ นายธานี อินทสุวรรณ ผู้นำ อช.ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เวลา 10.00 น. ณ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณพรวรินทร์ ปิยะศิริสิงห์ หมู่ที่ 3 บ้านหนองไร่ ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่แปลง 3 ไร่ นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณพรวรินทร์ ปิยะศิริสิงห์ โดยดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีดังนี้ ได้แก่ การปลูกไม้ 5 ระดับ การห่มดิน เป็นต้น #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

พัฒนาชุมชนปลวกแดง พช.ปลวกแดง เร่งทำผลงาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 นพต. 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ที่นี่ปลวกแดง พัฒนาชุมชนปลวกแดง พช.ปลวกแดง เร่งทำผลงาน ขับเคลื่อนโครงการ 1 นพต. 1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ แปลงโคกหนองนาพัฒนาชุมชน นางขวัญยืน นิติธีรวรรณ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง      นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง มอบหมายภารกิจ การขับเคลื่อน 1 นพต. 1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมกันออกแบบแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาแปลงต้นแบบ ภายใต้ แนวคิด 1 นพต 1 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งในวันนี้ ทีมงาน นพต. อำเภอปลวกแดง ได้ร่วมกัน เพาะพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น โคชิฮิคาริ ข้าวสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมล่ะ 3,900 บาท หรือขีดล่ะ 390 บาท โดยดำเนินการเพาะพันธุ์ลง กระบะเพาะกล้า อนุบาลต้นกล้า ประมาณ 15 -20 วัน ก่อนนำไปเพาะลงแปลงปลูก การดำเนินงาน ครั้งนี้นับว่า เป็นการปลูกข้าวญี่ปุ่น แปลงแรกในอำเภอปลวกแดง และ แปลงแรกของระยอง ซึ่งผลผลิตที่ ได้ นี้ จะขยายผลในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ และแปรูป ในลักษณะข้าวซูชิ ในแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ ให้ชุมชน และครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนา โมเดล ต่อไป สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง รายงาน
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง มอบทุนการดำรงชีวิตและถวายปัจจัยค่าน้ำมันฌาปนกิจศพ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช.จังหวัดระยอง ปี 2564 💕

>> วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางรำไพ จันทะโพธิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลทับมา ลงพื้นที่มอบทุนการดำรงชีวิตและถวายปัจจัยค่าน้ำมันฌาปนกิจศพ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. จังหวัดระยอง ปี 2564 โดยมอบมอบทุนการดำรงชีวิตแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 2 ทุน ในพื้นที่ บ้านแหลมมะขาม หมู่ 2 ตำบลทับมา และบ้านชากใหญ่ หมู่ 6 ตำบลเชิงเนิน อีกทั้งยังถวายปัจจัยค่าน้ำมันฌาปนกิจศพ แก่ พระครูปริยัติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดทับมา จำนวน 3,000 บาท ซึ่งได้รับสนับสนุน จาก สอ.พช.จังหวัดระยอง จำนวน 1,000 บาท คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลทับมา จำนวน 1,000 บาท และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง จำนวน 1,000 บาท ณ วัดทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 💕

>> วันที่ 8-12 ตุลาคม 2564 นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลทับมา เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนประกอบการจัดทำแผนชุมชน ในพื้นที่ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

⛰⛰สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณวิวัฒน์ ปิลันธผดุง ⛰⛰

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณวิวัฒน์ ปิลันธผดุง วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณวิวัฒน์ ปิลันธผดุง หมู่ที่ 6 บ้านเขาคลองซอง ตำบลหนองไร่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่แปลง 3 ไร่ นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนเป้าหมาย ร่วมดำเนินกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แปลงคุณวิวัฒน์ ปิลันธผดุง โดยดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีดังนี้ ได้แก่ การตัดหญ้า ห่มดิน ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกไม้ยืนต้นเป็นต้น #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการของนักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 118 💕

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง หมู่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง >> วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 118 นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) และบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC พร้อมด้วยครัวเรือนต้นแบบ โครงการ โคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง และคนในชุมชน ร่วมกับ นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ ปลัดอำเภอเมืองระยอง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการหนึ่งวัด หนึ่งแปลงสมุนไพร ต้านภัยโควิด ของนักศึกษาพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่น 118 โดยใช้ประโยชน์จากที่ดินของวัดในการปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร ได้แก่ มะเขือ พริก กะเพรา แคขาว กระชาย ตะไคร้ ผักชีลาว รวมกันกว่า 200 ต้น เพื่อเป็นครัวของชุมชน รวมทั้งเป็นธนาคารพันธุ์ผัก สมุนไพรและศูนย์แบ่งปันให้แก่คนในชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน #ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรักกับพช เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 Change for Good