อำเภอเมืองระยอง

เชิญชวน ผู้ประสงค์จะหางานทำ เข้าร่วม"นัดพบออนไลน์ระยอง" มีงานทำเพียบ !

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง เชิญชวน ผู้ประสงค์หางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้สำเร็จการศึกษา โดยเข้าร่วม"นัดพบออนไลน์ระยอง" ได้ตามไลน์แอด @nadpobonlinerayong หรือ QR Code  ได้เลย !  
อำเภอปลวกแดง

พช.ระยอง จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พช.ระยอง จัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต นางขวัญยืน นิติธีรวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านพงลำดวน ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่แปลง 3 ไร่ นายชัยพร แพรภิรมย์รัตน์ นายอำเภอปลวกแดง เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรม Kick off ระดับจังหวัด “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายวิทยา ราเต ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยมี นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน ผอ.กศน.อำเภอปลวกแดง นางมานิสา เต็มสาวทอง ปลัด อบต.ละหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปลวกแดง พัฒนาการอำเภอ จำนวน 8 อำเภอในพื้นที่จังหวัดระยอง นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ และผู้นำชุมชน รวม 50 คน ร่วมกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยนายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง ได้กล่าวรายงานสรุปความเป็นมาของโครงการ พร้อมวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนกิจกรรม จากนั้นจิตอาสาร่วมกันเอามื้อสามัคคี ได้แก่ 1. ปล่อยปลา 2. ทำแซนวิสปลา 3. ปลูกต้นกระชาย ฟ้าทะลายโจรต้านโควิค 4. ปลูกต้นไม้พืชเศรษฐกิจ 5. ห่มดิน 6. ปลูกบัว 7. กิจกรรมส่งมอบพื้นที่โดยประธานในพิธี เพื่อให้เจ้าของแปลงนางขวัญยืน นิติธีรวรรณ ได้พัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตตามรูปแบบ"โคก หนอง นา" ในโอกาสต่อไป การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการภายใต้มาตรการ Social Distancing ตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของจังหวัดระยอง และตามแนวทางการเอามื้อสามัคคีปลอดภัยจาก COVID – 19 ภายใต้มาตรฐาน SHA (Safety & Health Administration) เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

ที่นี่ปลวกแดง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. -16.30 น. นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ร่วมให้ข้อมูล และรับการติดตาม จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง (สตง. ) เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

ที่นี่ปลวกแดง : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. -16.30 น. นายสรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ร่วมให้ข้อมูล และรับการติดตาม จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง (สตง. ) เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล ภาคเช้า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง (สตง.) ตรวจสอบเอกสารการดำเนินงานตามโครงการ ฯ ตามกระบวนการขั้นตอนการการจัดซื้อจัดจ้าง ตามสัญญา ที่ 17|2564 แปลงนางขวัญยืน นิติธีระวรรณ บ้านพงลำดวน หมู่ที่ 3 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พื้นที่ 3 ไร่ สัดส่วน 1 ประเภท ดินร่วนปนทราย ที่งนี้ ภาคบ่าย นายฉัตรชัย นามแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจรับตามโครงการ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลกับทาง สำนักงานสตง. จังหวัดระยอง เพื่อตรวจปริมาตรคิวดิน ทั้งบ่อ 1 บ่อ 2 และคลองไส้ไก่ ตามรูปแบบรายการที่โครงการ ฯ กำหนด ทั้งนี้ ทางสำนักงานจะจัดประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจติดตาม และคืนข้อมูล ให้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และคณะกรรมการตรวจรับโครงการ ในวันถัดไป ทีมพัฒนาชุมชนปลวกแดง : รายงาน
อำเภอปลวกแดง

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วันศุกร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลตาสิทธิ์(ศอ.ชต.) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนระดับตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้าน เขาระฆัง ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลมาบยางพร (ศอ.ชต.) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนระดับตำบลในการแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 Change for Good
อำเภอปลวกแดง

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 🍍🍍วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลละหาร (ศอ.ชต.) ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนระดับตำบลในการแก้ไขปัญของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ วัดปากแพรก หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 🍍🍍 🇹🇭🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🇹🇭 👏Change for Good👏
อำเภอปลวกแดง

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 🍍🍍วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลปลวกแดง (ศอ.ชต.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนระดับตำบลในการแก้ไขปัญของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ อาคารอเนกประสงค์ปลวกแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 🍍🍍 🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🇹🇭 👏Change for Good👏
อำเภอปลวกแดง

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง☀️ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 🍍🍍วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง และคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลแม่น้ำคู้ (ศอ.ชต.) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนระดับตำบลในการแก้ไขปัญของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ร้านค้าประชารัฐบ้านชากมันเทศ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 🍍🍍 🇹🇭🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🇹🇭 👏Change for Goo d👏
อำเภอปลวกแดง

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน☀️ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 🍍🍍วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.ปลวกแดง ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากมันเทศ หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะปริง หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมกอบด้วยประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนละ 25 คน และคณะกรรมการกองทุน โดยในเวทีการประชุมได้มีการร่วมหารือ ทบทวน วิเคราะห์การดำเนินงานกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลทีผ่านมา และจัดทำแผนพัฒนากองทุนให้มีศักยภาพในตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนละ 25 คน จัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน 🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🇹🇭 👏Change for Good👏

☀️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน☀️ 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾 🍍🍍วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นาย สรรณ์ญา กระสังข์ พัฒนาการอำเภอปลวกแดง พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.ปลวกแดง ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนชุมชนให้มีหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน จำนวน 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากมันเทศ หมู่ที่ 4 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองมะปริง หมู่ที่ 2 ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง โดยการดำเนินการโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมกอบด้วยประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนละ 25 คน และคณะกรรมการกองทุน โดยในเวทีการประชุมได้มีการร่วมหารือ ทบทวน วิเคราะห์การดำเนินงานกองทุนตามหลักธรรมาภิบาลทีผ่านมา และจัดทำแผนพัฒนากองทุนให้มีศักยภาพในตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน กองทุนละ 25 คน จัดตั้งกองทุนต้นไม้ชุมชน 🇹🇭เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🇹🇭 👏Change for Good👏