อำเภอเมืองระยอง

💕 ทีมปฏิบัติการตำบลเชิงเนิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมปฏิบัติการตำบลเชิงเนิน นำโดย เทศบาลตำบลเชิงเนิน ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 23 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 ทีมปฏิบัติการตำบลเนินพระ ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด และทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลบ้านเพ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมปฏิบัติการตำบลเนินพระ นำโดย เทศบาลตำบลเนินพระ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩️ เวลา 10.00 น. ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด นำโดย เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมน้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ พื้นที่เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩️ เวลา 13.00 น. ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลบ้านเพ นำโดย เทศบาลตำบลบ้านเพ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมเปิดงาน “ผลไม้จากชาวสวน” จำหน่ายผลไม้สดหลากหลายชนิดตามฤดูกาลส่งตรงจากสวน และสินค้าธงฟ้า สินค้าโอทอปจังหวัดระยอง 💕

⏩️ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ จุดจำหน่ายผลไม้หลังป้อมจุดตรวจสี่แยกเกาะกลอย ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🎊 นายประสานต์ พฤกษชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน “ผลไม้จากชาวสวน” จำหน่ายผลไม้สดหลากหลายชนิดตามฤดูกาลส่งตรงจากสวน และสินค้าธงฟ้า สินค้าโอทอปจังหวัดระยอง โดยมีนายสมบูรณ์ เพชรฉกรรจ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสวนผลไม้อำเภอเมืองระยอง วิสาหกิจชุมชนสวนผลไม้อำเภอบ้านค่าย นายธนโชค พงษ์ชวลิต เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง นางมาริน สมคิด เกษตรจังหวัดระยอง นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง นายวรพงษ์ มีวัตร รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง ฝ่ายปฏิบัติการ นายฉัตรนุชัย สมบัติศรี ปลัดเทศบาลนครระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง ชาวสวนผลไม้ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดจุดจำหน่ายผลไม้ โดยจุดจำหน่ายผลไม้ดังกล่าวจะมีการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นฤดูผลไม้ ส่วนการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้าโอทอปจะจำหน่าย 4 วัน ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2565 นี้ 📣ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นายซัมซูรี อีบุ๊ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 ทีมปฏิบัติการตำบลตะพง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทีมปฏิบัติการตำบลตะพง นำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลตะพง จำนวน 26 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 📣ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ด้วย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหนองพญา ประจำปี 2565💕

🔊👍>> วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณศูนย์ข้อมูลระดับตำบล บ้านหนองพญา หมู่ 3 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🎊นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้หมู่บ้านท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านหนองพญา ประจำปี 2565 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ผู้นำชุมชนตำบลบ้านแลง และผู้สนับสนุนงาน ให้การต้อนรับและเชิญประธานร่วมดำเนินกิจกรรมดังนี้ ⏩️สักการะองค์เจ้าพ่อปุญเท่ากงเบี้ยว ⏩️ชมการแสดงต้อนรับจากกลุ่มบาสโลบ ตำบลบ้านแลง ⏩️เยี่ยมชมร้านค้า และร่วมชิมผลไม้บ้านหนองพญา ⏩️กิจกรรมปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวในงานเทศกาลถนนผลไม้บ้านหนองพญา ณ บริเวณโรงเรียนบ้านก้นหนองเก่า 📣ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

💕 ทีมปฏิบัติการตำบลแกลง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทีมปฏิบัติการตำบลแกลง นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และปลากระป๋อง น้ำมันพืช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 15 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 ทีมปฏิบัติการตำบลบ้านแลง และทีมปฏิบัติการตำบลน้ำคอก ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 💕

⏩️ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ทีมปฏิบัติการตำบลน้ำคอก นำโดย เทศบาลตำบลน้ำคอก ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบข้าวสาร ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩️ เวลา 13.00 น. ทีมปฏิบัติการตำบลบ้านแลง นำโดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ราย นายแจ้ง สกุลพงค์ เนื่องจากหลอดไฟชำรุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ครัวเรือนยากจน ณ บ้านตะเกราทอง หมู่ 6 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good💞
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 💕

🔊👍>> วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩️นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี/นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองระยอง โดยนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง นำเรื่องเข้าวาระการประชุมฯ ดังนี้ 1. นายกำธร เวหน ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสารแก่ครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 130 ถุง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 247 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดการบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕