อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 4/2565 💕

🔊👍>> วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ชั้น 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีวาระการประชุมฯ ดังนี้ ✅เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1) แนะนำพนักงานจ้างของสำนักงานพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน 2) การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ✅เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 1) รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองระยอง ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ✅ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 1) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565 2) การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยอง หนี้เดิม (ปี 2556 – 2559) และหนี้ใหม่ (ปี 2560 – 2564) 3) การบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระ ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 4) การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ประเภทบุคคลธรรมดา ✅เรื่องเพื่อทราบ 1) สรุปผลการอนุมัติโครงการประเภทเงินอุดหนุน/เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเมืองระยอง 2) เพิ่มเติมข้อมูลการแสดงความประสงค์ขอลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) 3) มาตรการการโอนเงินรับรอตรวจสอบในบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นรายได้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ✅เรื่องอื่นๆ 1) การสวมใส่ผ้าตากะหมุก ผ้าประจำจังหวัดระยอง ทุกวันศุกร์ 🎁ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง ได้มอบธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านชะวึก หมู่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good 💕
อำเภอเมืองระยอง

💕 ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง 💕

🔊👍>>วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ครัวเรือนเป้าหมายพื้นที่ตำบลกะเฉด ตำบลสำนักทอง และตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🎊 นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง (คจพ.อ.เมืองระยอง) มอบหมาย นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด, สำนักทองและแกลง เจ้าหน้าที่ รพ.สต.แกลง รวมถึงผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัย จากการประชุมการบูรณาการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2565 ในพื้นที่ตำบลกะเฉด สำนักทอง และแกลง จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านต่อไป 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วมการมอบเครื่องสูบน้ำและเสาไฟโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 💕

🔊👍>>วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายชาตรี มีบุญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมการมอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ต้น ซึ่งได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยการประสานงานจากสำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” นางสุกัลยา เขียวกิ่ง บ้านห้วยมะเฟือง ม.15 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง เพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอเมืองระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโขดหิน 💕

🔊👍>>วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวศุภานัน เทพคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโขดหิน เพื่อส่งเสริมการออมให้แก่ชุมชน ทำให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุนในการกู้ยืมไปประกอบอาชีพ ใช้ตามความจำเป็นของครอบครัว และเรียนรู้กิจกรรมเชิงธุรกิจ สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีการดำเนินการ ดังนี้ - ชี้แจงหลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต - รับสมัครสมาชิก - คัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม -ร่างระเบียบข้อตกลงกลุ่มเบื้องต้น - จัดทำเอกสาร ทะเบียน บัญชีสมุดสัจจะสะสม โดยเริ่มต้นฝากเงินสัจจะทันที ณ ที่ทำการกำนันตำบลเนินพระ หมู่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ร่วม "กิจกรรม พลิกฟื้น คืนสัตว์น้ำ สู่ทะเลระยอง" 💕

🔊👍>>วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายกำธร เวหน นายอำเภอเมืองระยอง เป็นประธานพิธีเปิด "กิจกรรม พลิกฟื้น คืนสัตว์น้ำ สู่ทะเลระยอง" เพื่ออนุรักษ์สัตว์น้ำและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทะเลระยอง โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลแกลงและใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ - ร่วมทำบุญและถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป - ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสำนักงานประมงจังหวัดระยอง ณ กลุ่มประมงเรือเล็กหาดสวนสน หมู่ 4 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🎉ในการนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

“Click ชุมชน” และ CDD พกพา แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่บรรจุความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน

“Click ชุมชน” และ CDD พกพา แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลที่บรรจุความรู้เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน อยากให้ทุกท่านลองไปเข้าค้น เข้าไปดู แล้วจะรู้ว่ามีประโยชน์ต่อทุกท่านจริงๆจ้าาา ลองมาตำกัน โดยการสแกน QR Code หรือจิ้มที่ลิ้งนี้ http://report1.cdd.go.th/click/ ได้เลยยยยย
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.ระยอง ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ 💕

🔊👍>>วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืงอระยอง มอบหมาย นางสาวศุภานัน เทพคำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 และคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ โดยตรวจทานการดำเนินการทำหนังสือรับสภาพหนี้ ตรวจสอบบัญชี 1 และบัญชี 2 พร้อมแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน กทบ.ของหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการ กทบ. และผู้นำหมู่บ้าน ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหาดใหญ่ หมู่ 4 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 ศจพ.อ.เมืองระยอง ขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองระยอง 💕

🔊👍>>วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 🎊 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระยอง นำโดย นางสาวอมรา จิตติรบำรุง เกษตรอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบต้นกล้า/พันธุ์ผัก แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 29 ครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งต้นกล้า/พันธุ์ผักที่มอบให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ได้แก่ มะเขือ พริก เหลียง มะตูมแขก ชะอม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมอบเมล็ดพันธุ์ผักกวางตุ้ง และปุ๋ย เพิ่มเติมให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ⏩ทั้งนี้ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมปฏิบัติการตำบลกะเฉด ร่วมมอบต้นกล้าพันธุ์ผักและชุดธารน้ำใจแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายด้วย 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good
อำเภอเมืองระยอง

💕 พช.เมืองระยอง ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 💕

🔊👍>>วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บ้านตรอกตาช้าง หมู่ 1 ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ⏩ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น พัฒนาการอำเภอเมืองระยอง มอบหมาย นางสาวมนสิการ ทิวาศิริ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี นางสาวพัชริน ประดับ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองระยอง ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งการประชุมฯ มีกิจกรรม ดังนี้ - ชี้แจงวัตถุประสงค์/สาระสำคัญของโครงการ - บรรยายภาพรวมการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน - จัดทำแผนการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 10 ขั้นตอน พร้อมมอบหมายภารกิจให้แก่คณะกรรมการฯ 💞 เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 💞 💞 Change for Good