ITA 2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล Link
O1 – โครงสร้าง คลิกที่นี่
O2 – ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
O3 – อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
O4 – แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
O5 – ข้อมูลการติดต่อ คลิกที่นี่
O6 – กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ ข้อมูล Link
O7 – ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
O8 – Q&A คลิกที่นี่
O9 – Social Network (Facebook สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดระยอง) คลิกที่นี่

แผนดำเนินงาน

ข้อ ข้อมูล Link
O10 – แผนการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่
O11 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี นาน 6 เดือน คลิกที่นี่
O12 – รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่

คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล Link
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  คลิกที่นี่

 การให้บริการ

ข้อที่ ข้อมูล Link
O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ คลิกที่นี่
O15 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
O16 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ คลิกที่นี่
O17 – E-Service คลิกที่นี่

ข้อที่ ข้อมูล Link
O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
O19 – รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O20 – รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อที่ ข้อมูล Link
O21 – แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O22 – ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
O23 – สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
O24 – รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิกที่นี่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อที่ ข้อมูล Link
O25 – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O26 – การดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O27 – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คลิกที่นี่
O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี คลิกที่นี่

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อที่

ข้อมูล

Link
O29 – แผนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
O30 – ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่
O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อที่ ข้อมูล Link
O32 – ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
O33 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อที่ ข้อมูล Link
O34 – นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) คลิกที่นี่
O35 – การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อที่ ข้อมูล Link
O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี คลิกที่นี่
O37 – การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อที่ ข้อมูล Link
O38 – การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม คลิกที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อที่ ข้อมูล Link
O39 – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิกที่นี่
O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
O41 – รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อที่ ข้อมูล Link
O42 – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน คลิกที่นี่
O43 – การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)